fbpx

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť HITECO solutions, s.r.o., IČO: 50723791, so sídlom Štúrova 13, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, odd. Sro, vl.č.117435/B (ďalej len „ HITECO solutions “) ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky obsahujú informácie o spôsobe, rozsahu, účele a dobe spracúvania Vašich osobných údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý spracováva Vaše osobné údaje je naša spoločnosť – Spoločnosť HITECO solutions, s.r.o., IČO: 50723791, so sídlom Štúrova 13, 811 0ľ Bratislava, zápis v Obchodnom registri Bratislava I, odd. Sro, vl.č.117435/B

ROZSAH, PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe právnych základov vyplývajúcich z platných právnych predpisov, a to s Vašim súhlasom alebo bez Vášho súhlasu.

Spracúvanie osobných údajov:

Prehliadanie webovej stránky

 • Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať Vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

Rozosielanie marketingových materiálov

 • Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku (údaje z dopytov), pokiaľ sa jedná o údaje ohľadne tovaru a / alebo služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.
 • Môžeme spracovávať informácie, ktoré nám poskytnete za účelom odberu našich e-mailových ponúk a / alebo newslettru (oznamovacie údaje). Oznamovacie údaje môžu byť spracované na odosielanie príslušných upozornení a / alebo newslettra. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy/ Účtovné a daňové účely

 • Môžeme spracovávať informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorou nám posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a údaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s Vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok a podnikania a komunikácia s používateľmi a / alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami a / alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.
 • Môžeme spracovať akékoľvek Vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, Vaše zákonné práva a zákonné práva iných.
 • Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracovať Vaše osobné údaje stanovené v tejto časti, môžeme spracovať aj akékoľvek Vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorou podliehame, alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmy inej fyzickej osoby.

Poskytovanie Vašich osobných údajov iným osobám

 • môžeme zverejniť Vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sme vystavení, alebo na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.
 • Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim kategóriám príjemcov:
 1. a)    Kuriérske a prepravné spoločnosti
  b)    Montážne spoločnosti
  c)     Dodávatelia v rámci reklamačného konania
  d)    Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
  e)    Poskytovatelia IT služieb
  f)    Advokátske kancelárie, inkasné spoločnosti, súdy a exekútori
  g)    Orgány verejnej moci, vrátane orgánov činných v trestnom konaní
 • Vaše osobné údaje získavame z nasledovných zdrojov:
 1. a)    osobné údaje ste nám poskytli Vy ako dotknutá osoba; alebo
  b)    osobné údaje sme získali vo vybraných odôvodnených prípadoch z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií (napríklad obchodný register, živnostenský register a podobne).

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 psím. a) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše údaje do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 5 rokov od jeho udelenia.

V prípade plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 psím. b) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane doby trvania záruky, reklamačných podmienok a premlčacej doby akéhokoľvek nášho alebo Vášho súvisiaceho nároku.

V prípade plnenia zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov.

V prípade oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania oprávneného záujmu v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

V tejto časti sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich súhrnov. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv.

 • Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:
 1. právo na prístup;
 2. právo na opravu;
 3. právo vymazanie;
 4. právo na obmedzenie spracovania;
 5. právo na prenos údajov;
 6. právo namietať proti spracovaniu;
 7. právo na automatizované individuálne rozhodovanie;
 8. právo odobrať súhlas;
 9. právo sťažovať sa dozornému orgánu;
 10. právo podať žiadosť, otázku alebo sťažnosť našej spoločnosti.

1)    Máte právo získať od našej spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak sa spracúvajú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a)    účely spracúvania;
b)    kategórie dotknutých osobných údajov;
c)    príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné        organizácie;
d)    ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alenie je možné, kritériá na jej určenie;
e)    existencia práva požadovať od našej spoločnosti opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie spracúvania, práva namietať proti       takémuto spracúvaniu a práva podať sťažnosť dozornému orgánu;
f)    akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, ak sa Vaše osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby;
g)    existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v informácie o použitom postupe, ako aj význame a        predpokladaných       článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň            zmysluplné dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu;
h)    o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia GDPR týkajúcich sa prenosu, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob.
Poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

2)    Máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pokiaľ sú Vaše osobnú údaje nesprávne, neúplné alebo sa zmenili. Kontaktuje nás, bez zbytočného odkladu ich opravíme.

3)    Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, pokiaľ:
a)    osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b)    odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c)    namietali ste voči tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ste namietali voči spracúvaniu         Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu
d)    osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e)    osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f)    osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ak sme zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní ich vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie Vašich osobných údajov, že ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Vyššie uvedené práva nemáte, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 1. a)    na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  b)    na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému naša spoločnosť podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej       moci zverenej našej spoločnosti;
  c)    z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia GDR, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia GDPR;
  d)    na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným pôsobom               sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo                                                                           e)    na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4)    Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ:
a)     ste napadli správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia                   umožňujúceho našej spoločnosti overiť správnosť Vašich osobných údajov;
b)    je spracúvanie protizákonné, namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c)    už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy ako dotknutá osoba ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d)    namietali ste voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
Pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené, sme povinní Vás informovať.

5)    Máte právo na prenosnosť údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte bez toho, aby sme Vám bránili, ak:
a)    sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR alebo na plnení zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a
b)    ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Máte právo na prenos osobných údajov priamo od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

6)    Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e)        Nariadenia GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR vrátane   namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach, ako aj máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov našou             spoločnosťou na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu,            v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

7)    Máte právo na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo sa domnievate, že toto spracúvanie je nezákonné alebo v rozpore s Vašimi právami.
Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému     rozhodovaniu vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 ods. 1a 4 Nariadenia   GDPR.

8)    Máte právo odvolať Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

9)    Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/.

10)    Máte právo podať žiadosť, otázku alebo sťažnosť našej spoločnosti.
Našu spoločnosť môžete so svojimi žiadosťami, otázkami alebo sťažnosťami kontaktovať e-mailom na e-mailovej adrese hiteco@hiteco.sk alebo poštou na adrese sídla našej spoločnosti.

Na Vašu žiadosť, otázku alebo sťažnosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. V takom prípade Vás budeme o predĺžení lehoty ako aj o dôvodoch jej predĺženia informovať.

V prípade, ak bude Vaša žiadosť, otázka alebo sťažnosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

COOKIES

 • Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.
 • Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies, alebo súbory „relácie“: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.
 • Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré sa ukladajú, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

Cookies, ktoré používame

 • Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo Vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.
 • Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača.
 • Blokovanie všetkých súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky ochrany osobných údajov meniť, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a právnych základov spracúvania osobných údajov alebo iných dôvodov. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejníme na svojich internetových stránkach.

V Bratislave 4. júna 2018

 

O NÁS

Našim hlavným partnerom je spoločnosť Gira. Je to nemecký výrobca elektroinštalačných komponentov od jednoduchých zásuviek a vypínačov po zariadenia inteligentného systému KNX. Firma HITECO solutions má výhradné obchodné zastúpenie spoločnosti Gira na Slovensku.

V duchu filozofie Synergia nápadov a riešení poskytuje spoločnosť HITECO solutions, s.r.o. individuálne riešenia problémov vychádzajúce z medzinárodných odporúčaní, predpisov, noriem a inovácií. Naše kreatívne riešenia, tvorba inteligentných systémov budov, dodávky moderných elektroinštalácií a všetky ostatné služby oslovujú náročných investorov a ambicióznych architektov.

29
ROKOV NA TRHU
KREATÍVNE RIEŠENIA
SÚČASŤOU NÁŠHO PÔSOBENIA
JE ŠIROKÉ SPEKTRUM SLUŽIEB
TECHNICKY INOVATÍVNE PRODUKTY
SÚ GARANCIOU KVALITNÝCH
TRVÁCNYCH RIEŠENÍ
KVALITU A DIZAJN POVAŽUJEME
ZA SÚČASŤ
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
SLUŽBY PRE INVESTOROV
A ARCHITEKTOV
REALIZAČNÁ ČINNOSŤ

Poskytujeme riešenia v oblasti realizácie hrubej stavby, kompletnej výstavby a rekonštrukcie objektov s dôrazom na najnovšie požiadavky praxe a technické inovácie. Zabezpečujeme elektroinštalačné práce, od projektovania až po programovanie a oživovanie inteligentných domov.

OSVETLENIE
INTELIGENTNÉ INŠTALÁCIE
STAVEBNÉ REALIZÁCIE A REKONŠTRUKCIE
PARTNERI A PRODUKTY

Na slovenský trh prinášame kvalitné výrobky so špičkovým dizajnom od popredných svetových producentov.
Zameriavame sa predovšetkým na 3 základné oblasti – svetelnú techniku, audio systémy a inteligentné systémy budov.
Poskytujeme tiež poradenstvo pri návrhu a realizácii objektov.

Inteligentná technika budov GIRA
Moderné elektroinštalácie a inteligentná technika od značky GIRA, fungujúca na báze KNX systému, umožňuje pohodlné riadenie inteligentnej domácnosti. Ovládanie žalúzií, svetelných scén a ostatných funkcií budovy je jednoduché a zároveň štýlové vďaka širokej škále spínacích programov.
www.gira.com
Dekoratívne osvetlenie
Firma Louis Poulsen navrhuje a vyrába produkty s vášňou a v súlade s  filozofiou, ktorá vychádza z troch hlavných prvkov – funkcia, pohodlie a atmosféra. Osvetlenie interiéru aj exteriéru značky Louis Poulsen uspokojí požiadavky aj tej najnáročnejšej klientely.
www.louispoulsen.com
Architektonické osvetlenie
Či ide o interiérové, exteriérové osvetlenie alebo osvetlenie komerčných a obytných budov, belgická značka Modular pomocou prvotriednej technológie a svojrázneho dizajnu vytvorí atmosféru, ktorá zapôsobí na každého.
www.supermodular.com
Audio&Multiroom systém
Značka Revox si vybudovala silné meno vďaka dômyselne konštruovaným produktom s jedinečným dizajnom a vynikajúcim zvukom. Dnes je Revox synonymom bezkonkurenčného pôžitku z hudby na najvyššej technickej úrovni.
www.revox.com
Spolupracujeme:
REFERENCIE

Po kliknutí na mapu, sa Vám zobrazia vybrané projekty realizované našou spoločnosťou.

REALIZÁCIE OSVETLENIA
INTELIGENTNÉ INŠTALÁCIE
STAVEBNÉ REALIZÁCIE A REKONŠTRUKCIE
GALÉRIA

Ak vás zaujíma, ako vyzerá naša práca, prezrite si galériu projektov, ktoré sme realizovali.

OSVETLENIE INTELIGENTNÉ INŠTALÁCIE STAVEBNÉ REALIZÁCIE
KONTAKT

Zistite, kde nás nájdete alebo ako nás môžete kontaktovať.

GDPR

ADRESA SPOLOČNOSTI:

HITECO solutions - NEW OFFICE
VAJNORSKÁ 142
831 04 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SHOWROOM:

VAJNORSKÁ 142
831 04 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

HITECO solutions, s.r.o.
ŠTÚROVA 13
811 02 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

IČO: 50723791
IČ DPH: SK2120437154
DIČ: 2120437154

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

OFFICE: HITECO@HITECO.SK
TELEFÓN: +421 2 52 63 11 61 alebo 0914 332 128